PEC International: productie, import en distributie
van bouwspecialiteiten voor de vakhandel

ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN
P.E.C. INTERNATIONAL N.V.

VERKOOPS- EN LEVERINGSVOORWAARDEN - EIGENDOMSVOORBEHOUD

Door het plaatsen van een bestelling wordt de koper geacht de algemene verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden te kennen en deze als enige geldige te zullen aanvaarden, zelfs als ze in tegenspraak zijn met de algemene en bijzondere aankoopvoorwaarden van de koper. Andere voorwaarden kunnen P.E.C. INTERNATIONAL n.v. enkel binden indien deze voorafgaandelijk en schriftelijk werden aanvaard.

Een bestelling kan pas als definitief beschouwd worden als ze binnen de acht dagen na haar ontvangst door P.E.C. INTERNATIONAL n.v. niet geweigerd werd. Laatstgenoemde is nooit verplicht een bestelling te aanvaarden en een eventuele weigering dient niet gemotiveerd. Bij gebreke aan een schriftelijke orderbevestiging geldt de levering als aanvaarding.

Alle bestellingen, wijzigingen, aanvullingen en alle afwijkingen die worden aangegaan door handelsvertegenwoordigers, afgevaardigden, mandatarissen of bedienden van P.E.C. INTERNATIONAL n.v., zullen slechts aanvaard worden indien zij het voorwerp uitmaken van een uitdrukkelijke, schriftelijke bevestiging van de afgevaardigd-bestuurder van P.E.C. INTERNATIONAL n.v.

Bestellingen waarvoor niet uitdrukkelijk vaste prijzen zijn overeengekomen, worden berekend aan de tariefprijs die geldig is op het moment van de levering. Nieuwe prijslijsten vervangen automatisch alle vorige. Alle prijzen worden, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, gegeven af magazijn en exclusief BTW.

Bestellingen verwijzend naar een offerte zijn geldig voor zover zij geplaatst zijn binnen de geldingsduur van de offerte. Tenzij anders overeengekomen zijn offertes geldig gedurende een periode van 3 maand vanaf de offertedatum.

Ingeval de medecontractant de bestelling annuleert, zal deze automatisch, van rechtswege en zonder voorafgaandelijke immorastelling gehouden zijn tot betaling van een forfaitaire en onveranderlijke schadevergoeding wegens contractbreuk, ten belope van 20% van het bedrag van de bestelling.

P.E.C. INTERNATIONAL n.v. is niet verantwoordelijk voor eventuele afwijkingen in het verbruik van de producten. De gegevens in alle door P.E.C. INTERNATIONAL n.v. verstrekte documentatie, inclusief offertes, zijn louter informatief. De koper is en blijft altijd verantwoordelijk voor de bestelde hoeveelheden.

Geleverde producten worden niet teruggenomen, noch kan P.E.C. INTERNATIONAL n.v. garanderen dat bijbestellingen aan dezelfde of andere voorwaarden kunnen gebeuren.

Het afnemen van de bestelde goederen kan niet in deelzendingen plaatsvinden, tenzij P.E.C. INTERNATIONAL n.v. anders beslist.

Toegestane kortingen geven nooit aanleiding tot verworven rechten. P.E.C. International n.v. zal steeds het recht hebben, bestelling per bestelling ofwel een korting toe te staan, ofwel dit niet te doen.

Opgegeven leveringstermijnen hebben slechts een indicatief karakter. Behoudens andersluidend beding kan de niet-naleving van de leveringstermijn niet ingeroepen worden door de koper om een eis in schadeloosstelling of annulatie van de koop-verkoop te stellen.

Het afhalen van de bestelde goederen is niet mogelijk, tenzij P.E.C. INTERNATIONAL n.v. anders beslist.

De goederen reizen op risico en gevaar van de koper, zelfs indien het transport franco geschiedt.

Alle klachten met betrekking tot de geleverde goederen dienen op straffe van nietigheid te geschieden bij aangetekend schrijven te verzenden binnen de 8 kalenderdagen na de levering. Na deze vervaltermijn zal geen enkele klacht nog aanvaard worden en zullen de goederen geacht worden zonder voorbehoud aanvaard te zijn. Geen enkele klacht, zelfs niet geuit binnen de termijn van 8 kalenderdagen na levering, zal ontvankelijk zijn indien de geleverde producten een behandeling ondergingen en er geen referentiemateriaal meer aanwezig is.

P.E.C. INTERNATIONAL n.v. is niet aansprakelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse lichamelijke of materiële schade die zou veroorzaakt zijn ten gevolge van verkeerd gebruik van de goederen.

De levering kan enkel franco geschieden indien de bestelling een minimale waarde van 750,00 EUR vertegenwoordigt, of wanneer dit uitdrukkelijk in de offerte is vermeld. In alle andere gevallen zullen transportkosten aangerekend worden aan de klant.

Alle informatie betreffende gebruik van producten, technische documentatie, voorstellen, adviezen of andere gegevens die door P.E.C. INTERNATIONAL n.v. aan de koper voorafgaandelijk aan of na het plaatsen van een bestelling wordt gegeven, geschiedt zonder enige waarborg. De koper wordt op eigen verantwoordelijkheid geacht bij elk product na te gaan of het geschikt is voor het beoogde gebruiksdoel en of het in de juiste omstandigheden wordt aangewend.

Indien het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de koper geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de koper en/of door aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de koper aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt P.E.C. International n.v. zich het recht voor, zelfs indien de goederen reeds geheel of gedeeltelijk werden verzonden, de gehele bestelling of een gedeelte ervan op te schorten en van de koper geschikte waarborgen te eisen. Indien de koper weigert hierop in te gaan, behoudt P.E.C. INTERNATIONAL n.v. zich het recht voor de gehele bestelling of een deel ervan te annuleren. Dit alles onverminderd de rechten van P.E.C. INTERNATIONAL n.v. op alle vormen van schadevergoeding en interesten.

Overname en/of afdruk van folders, catalogen en prijslijsten, zelfs gedeeltelijk, is slechts toegelaten na schriftelijke toestemming van P.E.C. INTERNATIONAL n.v.

Offertes en facturen worden steeds als vertrouwelijke en confidentiële documenten beschouwd. Het doorgeven van deze documenten aan derden en/of het publiek maken, op welke wijze dan ook, zonder uitdrukkelijk schriftelijk akkoord van P.E.C. INTERNATIONAL n.v., is verboden.

EIGENDOMSVOORBEHOUD. De goederen blijven eigendom van P.E.C. INTERNATIONAL n.v. tot volledige betaling van de factuur. Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven P.E.C. INTERNATIONAL n.v. verworven ter vergoeding van eventuele verliezen bij wederverkoop.

Ingeval de koper aan P.E.C. INTERNATIONAL n.v. toebehorende goederen zelf verwerkt of herverkoopt, draagt hij vanaf dat moment alle schuldvorderingen die voortkomen uit deze herverkoop of verwerking over aan P.E.C. INTERNATIONAL n.v.

Wanneer de koper nalaat zijn verbintenissen uit te voeren, kan de herverkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden zijn, onverminderd de rechten van P.E.C. INTERNATIONAL n.v. op alle schadevergoedingen en interesten. De wilsuiting hiertoe per aangetekend schrijven door P.E.C. INTERNATIONAL n.v. zal hiertoe volstaan.

BETALINGSVOORWAARDEN

Alle facturen zijn, behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, contant betaalbaar ter zetel van de firma. Behoudens andersluidend beding mogen onze handelsvertegenwoordigers, agenten, bedienden of mandatarissen het bedrag van de factuur niet incasseren.

Het wisselkoersrisico is ten laste van de koper.

Het trekken of aanvaarden van wissels of andere verhandelbare documenten houdt geen schuldvernieuwing in en brengt geen afwijking mee op deze verkoops-, leverings-, en betalingsvoorwaarden.

Elk bedrag dat onbetaald blijft op vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele verwijlrente doen lopen berekend op basis van de Belgische wettelijke rentevoet vermeerderd met 2%, met een minimumintrestvoet van 12%. Daarnaast zal de ingebreke blijvende koper onder dezelfde voorwaarden gehouden zijn tot betaling van een forfaitair en onveranderlijk schadebeding gelijk aan 10% van het onbetaald gebleven bedrag, met een minimum van 25 EUR.

De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van alle andere facturen, zelfs niet-vervallen, onmiddellijk en van rechtswege opeisbaar.

Voor alle geschillen zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Dendermonde bevoegd, of naar onze keuze: deze van de woonplaats of maatschappelijke zetel van de koper.

  Contact
© 2021 PEC International - Anthonis de Jongestraat 6A, 9100 Nieuwkerken-Waas - BE 0444.143.204
algemene voorwaarden - privacy policy - cookie-policy - sitemap Quoted: Websites met méér
Om uw surfervaring te verbeteren maakt PEC International gebruik van cookies. Meer informatie    OK